Strona Główna Ogłoszenia REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELFONÓW KOMÓRKOWYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELFONÓW KOMÓRKOWYCH PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 03.11.2019 (niedziela)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SKOROGOSZCZY

 1. Podczas pobytu w szkole obowiązuje  zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych.

 2. Przyniesione do szkoły telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone i schowane.

 3. Za przynoszone do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać  z telefonu komórkowego.

 5. W sytuacjach losowych kontakt z dzieckiem lub rodzicem jest możliwy przez sekretariat szkoły lub wychowawcę klasy.

 6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, na zajęciach za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych zgodnie z regulaminem wycieczki za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

 8. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych w świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy).

 9. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 10. W przypadku korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym Regulaminem uczeń dostaje punkty ujemne zgodnie z Punktowymi Zasadami Oceniania (10 punktów za każdorazowe nieprzestrzeganie Regulaminu).

 11. Za wzorowe przestrzeganie Regulaminu (brak punktów ujemnych w PZO, rubryka N10)) wychowawca raz w półroczu nagradza ucznia 20 punktami.

 12. Permanentne łamanie zasad współżycia społecznego w szkole, w tym niniejszego Regulaminu, może być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu.

 13. Nauczycieli obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, za wyjątkiem pilnych spraw służbowych.

 

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2019 r.