Strona Główna Ogłoszenia Informacja dla rodziców w sprawie strajku nauczycieli
Informacja dla rodziców w sprawie strajku nauczycieli PDF Drukuj
Autor: Administrator Data: 04.04.2019 (czwartek)

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów

Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy

Zawiadamiam Państwa, że pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy  w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do  strajku, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.  i trwać do odwołania.

Ze względu na liczny udział nauczycieli w akcji strajkowej informuję, że od 8 kwietnia nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ani zorganizowania zastępstw za nauczycieli biorących udział w strajku.

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni opiekę w świetlicy szkolnej. Liczba miejsc w świetlicy jest jednak bardzo ograniczona. Zgłaszania dzieci do świetlicy można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny: 77 4121753, lub  przez e-dziennik do wychowawcy ucznia.

Ponadto informuję Rodziców uczniów przystępujących do egzaminów, że odbędą się one w przewidzianych terminach. W związku z powyższym uczniowie zdający egzaminy mają obowiązek stawić się w szkole w dniach egzaminów zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem.

O wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy szkoły będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły  www.spskorogoszcz.wodip.opole.pl i stronę internetową gminy www.lewin-brzeski.pl

Z poważaniem,

Wicedyrektor szkoły

Stanisław Duda

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Druk ZUS (Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat)